Wednesday, December 11, 2013

                        เฉลยแบบฝึกหัดเรื่องไฟฟ้าสถิตย์

                                                        ให้นักเรียนตรวจความถูกต้องของแบบฝึกของตนเอง
                                      หากมีข้อสงสัยสามารถมาสอบถามอาจารย์ได้ที่ห้องพักครูวิทยาศาสตร์

 
 

 

 

Tuesday, October 29, 2013

กำหนดการสอนวิชาจับแสงอาทิตย์_SC20206

กำหนดการสอนวิชาจับแสงอาทิตย์ (SC20206)

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ครูผู้สอน  นางสาวทิพย์ภาภรณ์  สะเดา


กำหนดการสอนวิชาฟิสิกส์ 4 _SC30204

กำหนดการสอนวิชาฟิสิกส์ 4 (SC30204)

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ครูผู้สอน  นางสาวทิพย์ภาภรณ์  สะเดา

Monday, October 28, 2013

กำหนดการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

ครูผู้สอน  นางสาวทิพย์ภาภรณ์  สะเดา


           1. รายวิชาจับแสงอาทิตย์  รหัสวิชา SC20206
           2. รายวิชาฟิสิกส์ 4 รหัสวิชา SC30204

Monday, October 7, 2013

รายงานการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556